Skip to main content

Polityka senioralna miasta KONIN na lata 2022-2030

W ramach realizacji projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” dofinansowanego z Programu Rozwój Lokalny, została przygotowana przez Fundację System Aktywizacji Seniora z Łodzi Polityka Senioralna dla Miasta Konina na lata 2022 – 2030. Dokument, koncentruje się na 4 obszarach:  zdrowiu, miejscu zamieszkania, wspólnej przestrzeni miejskiej oraz efektywnej komunikacji, która będzie podstawą wszystkich aktywności. Opracowanie Programu Polityki Senioralnej w Koninie polegało na przygotowaniu diagnozy potrzeb, istniejących rozwiązań i zasobów, sytuacji społeczno-demograficznej miasta i regionu. Diagnoza ta stanowiła punkt wyjścia do opracowania kluczowych obszarów potrzeb celem realizacji przedsięwzięcia nakierowanego na zapewnienie godziwego starzenia w sprzyjających warunkach otoczenia.

Głównym celem było wypracowanie polityki senioralnej z wyznaczeniem priorytetów i działań skierowanych do osób starszych, na lata 2022-2030. Stworzenie mieszkańcom Miasta warunków do utrzymania możliwie najdłuższego życia w zdrowiu, na zadawalającym poziomie aktywności i samodzielności. Zagwarantowanie osobom starszym, zarówno sprawnym, jak i tym o ograniczonej sprawności oraz niepełnosprawnym optymalnego funkcjonowania w codziennym życiu. Działania skierowane do seniorów na terenie miasta, wskazują ich kierunki, włączy w nie wszystkie grupy społeczne. Realizacja działań zawartych w programie zaspokoi potrzeby seniorów - mieszkańców Konina i usystematyzuje ścieżkę rozwoju w mieście.

Polityka senioralna powstawała w ramach stałych konsultacji z seniorami naszego miasta oraz przy ich czynnym udziale. W prezentowanym dokumencie przedstawiono cele, kierunki, działania oraz źródła finansowania polityki senioralnej, które mają poprawić jakość życia seniorów w Koninie.